سازه های فلزیی که با سقف شیب دار به وسیله محاسبات فنی و مهندسی طراحی و ساخته می شوند سوله نامیده می شود. طراحی و ساخت سوله در کارخانه ها ، اسکلت ساختمان ها، مرغ داری ها، سوله آشیانه هواپیماها،سوله استخرها و سالن های ورزشی بکار می رود.

انواع سوله ها بشرح ذیل می باشد:

1-سوله های تک دهانه ای که به شکل هشت فارسی می باشد.

2-سوله های چند دهانه که دارای ستون مشترک می باشند.

3-سوله های دو دهانه

4-سوله هایی که چند ضلعی می باشند.

5–سوله های قوسی