گواهینامه HSE در واقع مربوط به خطرها و حادثه های ناشی از کار بوسیله شناسایی و مدیریت ریسک های مرتبط با فعالیت های شرکت و کم کردن و کنترل آلاینده های زیست محیطی می باشد.

این استاندارد در صنعت نفت، پتروشیمی ها ،گاز و شرکت های ساخت و ساز و… بیشتر مورد اهمیت می باشد که در جهت ارزیابی سلامت شغل و سیستم ایمنی در کار مورد استفاده قرار میگیرد.
در صورتیکه شرکتی سیستم ایمنی و بهداشت کار و سلامت محیط زیست (HSE) را در سیستم خود پیاده سازی نماید مورد توجه ذینفع بوده و رضایت مشتریان را جلب خواهد نمود.