20190307_135304

به گواهینامه ایزو 9001  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می گویند، این استاندارد سیستمی را تعریف می کند که کیفیت را در کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی می کند.

مدیریت عبارت است از برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت که استاندارد ایزو 9001 آنرا با رویکرد کیفیت تعریف می کند و شرکت سوله سازی تک سازه نیز توانسته است با مدیریت صحیح و پیشرفت در عرصه سازه های فلزی موفق به دریافت این گواهینامه از شرکتQALانگلستان باشد.