طراحی سوله یک کار تخصصی و دقیق است، فاکتورهای پراهمیتی در طراحی سوله دخیل می باشند  که بی­ توجه بودن به آنها هم هزینه­ ی زیادی را به سازنده ایجاد می کند که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد و هم امکان داردبرعکس نتیجه داده و استحکام و پایداری سوله و سازه را تضعیف کند.  در طراحی یک سوله خوب موارد زیر باید در نظر گرفته شود :

۱-   مقدار نیروی بار برف و نیروی وزش باد

۲-  ارتفاع جانبی سوله

۳- محاسبه ارتفاع تاج سوله و  شیب  سقف آن

۴- اندازه طول دهانه ی عرضی سوله

۵- تعداد قابهای طولی که در نظر گرفته می شود و اندازه  طول دهانه های طولی سوله

6- بار جرثقیل نیز در طراحی سوله باید در نظر گرفته شود.

7- پوشش سقف سوله .

با رعایت موارد بالا و ابعاد آن شروع به طراحی و ساخت سوله می نماییم که در نهایت کاری بسیار دقیق و با استحکام خواهد بود ۰